نکات مهم نقشه برداری کارگاهی – دانلود

محصول  ذکر شده با مشخصات زیر برای دانلود با لینک مستقیم از سایت جی اس ام هاستینگ قابل دانلود می باشد

نقشه برداری از جمله کارهای است که تجربه نقش مهمی در موفقیت نقشه برداران دارد و در این میان استفاده از تجربه دیگران بسیار کارگشا خواهد بود

فرمت فایل : pdf

سایز محصول : 3.673 مگا بایت

تعداد صفحات : 80

نقشه برداری از جمله کارهای است که تجربه نقش مهمی در موفقیت نقشه برداران دارد و در این میان استفاده از تجربه دیگران بسیار کارگشا و در تسریع پیشرفت شغلی نقش مهمی را ایفا میکند فایل حاضر با ذکر موارد مطرح شده در ذیل به طور مشروح و کامل قطعا مفید خواهد بود

 • 1-درموردیکبرنامهکاربردیدوربینهایتوتالاستیشن
 • 2-برنامهTie Destance
 • 3-دقتدرنقشهبرداری
 • 4-تبدیلنقاطازمحلیبهutm
 • 5-فرمولمحاسبهژیزمانوطولبرایماشینحسابکاسیو4500
 • 6-رابطهفاصلهارتفاعیمنحنیمیزان
 • 7-تنظیمآسان
 • 8-روشصحیحاستقرارسهپایه
 • 9-پدستالچیست
 • 10-محاسبه حداکثر خطای مجاز بست زاویه ای و بست مسطحاتی
  • 11-فرمولبدستآوردنشعاعدرقوسکلوتویید
  • 12-دوریابربلندیچیست
  • 13-دستورفیلتردراتوکد
  • 14-بهترینروشدربرداشتتوپوگرافی
  • 15-روشمحاسبهاسکیلفاکتوربانرمافزارسیویلتریدی
  • 16-جدانمودنسلولهایاکسلبراساسزوجوفردبودنمحتوایعددیآنها
  • 17-اخلاقحرفهایمهندسینقشهبرداری
  • 18-کنترلشاغولیوپیچشستون
  • 19-چگونهفنداسیونوبیسپلیتراپیادهکنیمکهبهتریننتیجهراداشتهباشد
  • 20-قابلتوجههمکارانیکهنقشهبرداریرابهصورتپیمانیانجاممیدهند
  • 21-یکنکتهدربالابردندقتتوجیهدوربینهنگاماستفادهازفریاستیشن
  • 22-روشدستیبدستآوردنحجم
  • 23-ترسیمپروفیلطولی
  • 24-نکاتیچنددرموردنقشهبرداریتونل
  • 25-چندنکتهدرترازیابی
  • 26-مواردیکهبایددرپیمایشرعایتشود
  • 27شرحکارونکاتمربوطبهعملیاتترازیابی:

  حجم فایل :3.68 مگابایت

  نوع فایل اصلی :pdf